0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
Podmienky propagačnej súťaže ,,500€ od Blink-blink" vydané v zmysle § 845 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ,,Občiansky zákonník") v spojení s § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Podmienky"). Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže ,,500€ od Blink-blink" (ďalej len ,,Súťaž") a je k dispozícii na webovej stránke www.blink-blink.sk.

Účel súťaže
Účelom organizovania propagačnej súťaže je zviditeľniť značku Blink-Blink na Slovensku. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je BLASKO & Co., s.r.o. (Adino, s.r.o.)
So sídlom: Okoličianska 186/4, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika IČO: 47 591 056
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vlozka c. 29936/P.
(ďalej len ,,Vyhlasovateľ")

2. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 4.7.2023 do 31.7.2023 (ďalej len ,,Doba trvania súťaže").
3. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba:
1. ktorá v čase zapojenia do súťaže dovŕšila 18. rok života,
2. ktorá je spôsobilá na právne úkony,
Ďalej len „Účastník“.
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov.
4. Zaradenie do súťaže
1. Podmienkou zaradenia do súťaže je vyplnenie elektronického formulára v dobe trvania súťaže. .
2. Účastník súťaže vyplní v elektronickom formulári na webovej stránke www.blink-blink.sk svoje osobné údaje a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa a poskytne informáciu, že je osobou staršou ako 18 rokov (ďalej len „Osobné údaje). Takto vyplnené osobné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplne a musia byť identické s údajmi na doklade totožnosti účastníka súťaže. Účastník súťaže zakliknutím potvrdí oboznámenie sa a súhlas s Podmienkami a až potom je zaradený do žrebovania. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť jedenkrát, duplicitné zapojenia budú odstránené a každý účastník bude do žrebovania zaradený len raz.
3. Účastník súťaže sa stane sledovateľom stránky Blink-Blink na Facebooku, alebo blinkblinkcsrb na Instagrame, podľa toho, ktorú sociálnu sieť využíva.
5. Pravidlá žrebovania a výhra
1. Výherca bude určený žrebovaním. Do žrebovania bude každý Účastník zaradený len raz, aj ak sa do súťaže zapojí viac krát.
2. Organizátor súťaže po skončení súťaže vyžrebuje najneskôr do 7.8.2023 zo všetkých Účastníkov súťaže, zaradených do žrebovania 1(jedného) výhercu nákupnej poukážky v hodnote 500 €.
3. Nákupnú poukážku je možné použiť na online nákup na stránke www.blink-blink.sk do 31.12.2023 a je možné ju použiť na maximálne polovicu hodnoty nákupu. Nákupnú poukážku je možné použiť len na jeden nákup, nie je možné ju rozdeliť na viac menších nákupov.

Príklad: Na nákup v hodnote 1000€ je možné použiť celú poukážku v hodnote 500€.
Na nákup v hodnote 600€ je možné použiť časť poukážky v hodnote 300€.
Na nákup v hodnote 1300€ je možné použiť celú poukážku v hodnote 500€.
4. Nákupnú poukážku je možné použiť na objednávky uskutočnené od dátumu začiatku súťaže, teda od 4.7.2023
6. Vyhodnotenie súťaže
1. Výherca bude zverejnený Organizátorom súťaže na svojich sociálnych sieťach a webovej stránke blink-blink.sk.
2. Výherca následne sám kontaktuje Organizátora súťaže prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu a to: sociálne siete Facebook, Instagram, mailom, telefonicky alebo osobne. V prípade, že sa Výherca neskontaktuje s Organizátorom súťaže najneskôr do 2 týždňov odo dňa zverejnenia Výhercu Organizátorom súťaže, právny vzťah medzi Organizátorom súťaže a Výhercom zaniká a Výherca tak stráca právo na odovzdanie výhry, uvedené platí aj v prípade pokiaľ Výherca výhru odmietne alebo nesplní všetky podmienky zaradenia do súťaže. Zámer Organizátora súťaže je odovzdať výhru Výhercovi osobne alebo zaslaním na adresu Výhercu, ak sa s Výhercom nedohodne na inom spôsobe odovzdania výhry.
7. Účasť v súťaži a informácie o spracúvaní osobných údajov
1. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov súťaže v rámci súťaže je Organizátor súťaže.
2. Účastník súťaže je okrem potvrdenia oboznámenia sa a súhlasu s Podmienkami zároveň povinný pred zapojením sa do súťaže potvrdiť, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní svojich Osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v časti 4 bode 4.2 Podmienok. Osobné údaje sú nevyhnutné na účasť v súťaži. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len ,,Nariadenie"), a teda plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry Výhercovi súťaže). Osobné údaje Účastníka súťaže budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania súťaže. Osobné údaje Výhercov súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení súťaže na účely právnej ochrany Organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora súťaže a pod.). Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, nakoľko poskytnutie a spracúvanie osobných údajov Účastníka súťaže je potrebné na jeho účasti V súťaži a uzatvorenie príslušnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade neposkytnutia osobných údajov sa osoba nemôže zúčastniť súťaže a nemôže jej byt' poskytnutá prípadná výhra.
3. Osobné údaje Účastníka súťaže budú po zániku účelu, na ktorý boli osobne údaje spracúvané, bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora súťaže bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Osobné údaje môžu byť: poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Organizátora súťaže (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými ma Organizátor súťaže uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. správca webovej stránky alebo dodávateľ technického riešenia pre prenos dát z webovej stránky do systému Organizátora súťaže).
5. Na základe žiadosti Účastníka súťaže ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor súťaže informuje tuto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať: spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebne na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, pripadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora súťaže na adrese jeho sídla alebo na e­mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora súťaže: info@blink-blink.sk alebo na telefónnom čísle: 0910 99 66 44. Organizátor súťaže vyrieši žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
6. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12,820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ICO: 6064220, telefonicky kontakt: +421/2/32313220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.
8. Osobitné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že Výherca je zamestnancom Vyhlasovateľa súťaže alebo spolupracujúcou osobou, ktorá sa akokoľvek podieľa na organizácii tejto súťaže, vrátane jej zamestnancov, je Výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže, výhru vrátiť, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi súťaže všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry.
2. Organizátor súťaže nemá voči Účastníkovi súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži alebo V súvislosti s výhrou V súťaži. Organizátor súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže Výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.
4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo Podmienky kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Vyhlasovateľ súťaže zverejní rovnakým spôsobom ako povodne Podmienky.
5. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.
6. Výherca súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona c. 595/2003 z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- € uhradiť daň z príjmov.
9. Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora súťaže konečne a záväzne.
3. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Podmienkami. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle týchto Podmienok.
V Liptovskom Mikuláši, 4.7.2023
BLASKO & Co., s.r.o.